عشق سیگاکویی Slm dokhyw Be wbm khsh Omdin In web aslme Khaily dssh drm Htmn nzr bdin mrc ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com 2018-07-17T01:18:23+01:00 mihanblog.com پارت ۲۴رمان عشق سیگاکویی 2018-06-21T12:16:09+01:00 2018-06-21T12:16:09+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/599 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ پارت  ۲۴رمان عشق سیگاکوییبا تیتر حقیقت عشقبالاخره گذاشتمبرین بخونین و حالشو ببرینمنتظر نظراتتون هسمتعداد نظرات برا قسمت بعد باید 40 تا باشه.

きゃわわ! のデコメ絵文字 پارت  ۲۴رمان عشق سیگاکوییきゃわわ! のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字با تیتر حقیقت عشق(タイトルなし) のデコメ絵文字

بالاخره گذاشتم

برین بخونین و حالشو ببرین

منتظر نظراتتون هسم

تعداد نظرات برا قسمت بعد باید 40 تا باشه.

]]>
آمدم 2018-06-21T11:09:23+01:00 2018-06-21T11:09:23+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/597 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ slmخوبین دخملا؟!چخبرا؟!خب همونطور که به بیشتر دوستام گفتم متاسفانهتو دوران مد نبودم اما برا تابستون برگشتم که بترکونم و خیلیا رو زخمی کنماز امروز فعالیتمون شروع میشه ولی درمورد ست وب باید بگمنمیخوام عوضش کنم چون دوسش دارم اما تو دوران سه ماه عوض می کنم اما نه الاندرمورد رمانم بگم ک همین الان میذارم قسمت جدیدورمان زنده شدن خون آشام بزرگم دیگ ثبت نامش تموم شد میخوام شروع کنم ب نوشتندرمورد بقیه وباهم که درحال درست شدن تا تبلیغ شروع شهاخبار وب خودمون:تمام نظرا تایید شدلینک تکونی انجام شدصندو

slm

かわいい のデコメ絵文字خوبین دخملا؟!چخبرا؟!かわいい のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字خب همونطور که به بیشتر دوستام گفتم متاسفانهフルーツ のデコメ絵文字
フルーツ のデコメ絵文字تو دوران مد نبودم اما برا تابستون برگشتم که بترکونم و خیلیا رو زخمی کنمフルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字از امروز فعالیتمون شروع میشه ولی درمورد ست وب باید بگمフルーツ のデコメ絵文字
フルーツ のデコメ絵文字نمیخوام عوضش کنم چون دوسش دارم اما تو دوران سه ماه عوض می کنم اما نه الانフルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字درمورد رمانم بگم ک همین الان میذارم قسمت جدیدوフルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字رمان زنده شدن خون آشام بزرگم دیگ ثبت نامش تموم شد میخوام شروع کنم ب نوشتنフルーツ のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字درمورد بقیه وباهم که درحال درست شدن تا تبلیغ شروع شهかわいい のデコメ絵文字

اخبار وب خودمون:

数字。可愛い。 のデコメ絵文字تمام نظرا تایید شد

数字。可愛い。 のデコメ絵文字لینک تکونی انجام شد

数字。可愛い。 のデコメ絵文字صندوق پیام ج داده شد

数字。可愛い。 のデコメ絵文字پست جدید گذاشته شد

数字。可愛い。 のデコメ絵文字تبلیغم داره میشه وب

数字。可愛い。 のデコメ絵文字کانالمونم اگ زیادشیم فعالیتش شروع میشه

数字。可愛い。 のデコメ絵文字پست های اولم درحال بروزرسانی...

خب دیگ فعلا -_-
]]>
مهمـــــــــــ 2018-03-20T10:53:42+01:00 2018-03-20T10:53:42+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/593 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ چند وقتیه که خیلی جاها میشنویم دهه هشتادی ها رو با القابی مثل گودزیلا صدا میزنن،برامون آهنگ هم ساختن و بهمون برچسب پررویی زدن.میگن ما بیشتر از سنمون میدونیم و زیادی کنجکاویم.من اینو قبول دارم،نسل من خیلی زود داره پیشرفت میکنه،خیلی سریع یاد میگیره و دوست داره چیزای جدید رو امتحان کنه.شما هم یه زمانی مثل ما بودین.دوره ی نوجوانی خصوصیتش همینه.ما تازه از سن کودکی خارج شدیم.الان نه بچه ایم نه بزرگ،نه دوست داریم عروسک بازی کنیم نه دلمون میخواد مثل آدم های بزرگ،جدی رفتار کنیم و دنبال مسائل سیاس
*グーミン* のデコメ絵文字چند وقتیه که خیلی جاها میشنویم دهه هشتادی ها رو با القابی مثل گودزیلا صدا میزنن،برامون آهنگ هم ساختن و بهمون برچسب پررویی زدن.*グーミン* のデコメ絵文字

*グーミン* のデコメ絵文字میگن ما بیشتر از سنمون میدونیم و زیادی کنجکاویم.من اینو قبول دارم،نسل من خیلی زود داره پیشرفت میکنه،خیلی سریع یاد میگیره و دوست داره چیزای جدید رو امتحان کنه.*グーミン* のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字شما هم یه زمانی مثل ما بودین.دوره ی نوجوانی خصوصیتش همینه.ما تازه از سن کودکی خارج شدیم.الان نه بچه ایم نه بزرگ،نه دوست داریم عروسک بازی کنیم نه دلمون میخواد مثل آدم های بزرگ،جدی رفتار کنیم و دنبال مسائل سیاسی و اقتصادی باشیم.ما نوجوان های دهه هشتاد تازه داریم خود واقعیمونو کشف میکنیم،داریم تلاش میکنیم بفهمیم کی هستیم و جایگاهمون رو توی جامعه پیدا کنیم.整理 のデコメ絵文字

    
*グーミン* のデコメ絵文字میگین ما پرروایم؟آره ما پرروایم!تقصیر ما نیست،ما دوست نداریم کسی ازمون ایراد بگیره،خوشمون نمیاد ما رو تحقیر کنن.*グーミン* のデコメ絵文字

*グーミン* のデコメ絵文字وقتی میبینیم توی یه جمعی همه ما رو مسخره یا تحقیر میکنن باید از خودمون دفاع کنیم؛سن ما طوریه که دوست داریم خودمون رو یه طوری توی جمع جا کنیم و نشون بدیم که دیگه بچه نیستیم!*グーミン* のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字خود شما دهه هفتاد یا شصتی ها هم این دوران رو گذروندین فقط فرق بزرگ ما با شما شرایطیه که توش بزرگ شدیم.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


   グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字  میگین نسل سوخته این؟!اگه نسل شما نسل سوختست نسل با منسل طلاقه،نسل جدایی و تنهاییه!グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字شما که هم سن ما بودید از سر صبح توی کوچه با هم سن و سالاتون بازی میکردید و آخر شب با لباس های گِلی و خاکی بر میگشتین اما نسل ما این خوشی ها رو تجربه نکرد؛چرا؟به خاطر بعضی از هم نسل های شما که برای ما امنیت نذاشتن و باعث شدن ما توی کنج خونه با چیزای دیگه ای سرگرم بشیم.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字نسل ما نسلیه که توی تنهایی بزرگ شد؛شما دختر بچه ای که همبازی نداره و مجبوره از شدت تنهایی برای خودش خواهر خیالی درست کنه رو هیچ وقت درک نمیکنید چون شما همیشه دورتون شلوغ بوده.متاسفانه خیلی از هم نسل های من دیدن جدایی والدینشون رو تجربه کردن،اینکه دعوا و جر و بحث پدر و مادرت رو ببینی خیلی غم انگیزه.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字شما درک نمیکنید ندیدن حتی یک بار خنده ی پدر و مادرت با هم چه حسی داره؛چقدر توی روحیت اثر میذاره و چقدر تنهاتر میشی.تو اینو درک نمیکنی چون نسل سوخته ای.آره شاید فکرش رو هم نکرده بودی که چقدر متولد دهه هشتاد بودن سخته،اما ما با تمام این مشکلات و تنهایی هامون بازم داریم پیشرفت میکنیم،خیلی قدرت یادگیریمون بهتر از شماست.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字یادمه وقتی در مورد وبلاگم توی صفحه ی اینستاگرام مطلب نوشتم یکی از هم نسلای شما گفت من تازه 18 سالم بود که سایت گوگل رو باز کردم! グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ولی من وهم نسلای من از همون بچگی جای خالی همبازی واقعی رو با وبلاگ یا دوستای مجازی پر کردیم.نمیتونید اینو درک کنید چون شما نسل سوخته اید!グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
    
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字برای ما آهنگ میسازید،ما رو مسخره میکنید و فکر میکنید کار درستی انجام میدید.البته بعضی از حرفاتون هم درسته،خیلی از هم نسلای من به خاطر کمبود هاشون به سمت دوست دختر یا دوست پسر کشیده شدن و سعی کردن جای خالی محبت پدر و مادرشون رو با این چیزها پر کنن.グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字


   *グーミン* のデコメ絵文字  ولی اشتباه شما چیه؟شما با منتشر کردن این آهنگ ها که فقط مربوط میشه به درصد خیلی کمی از هم نسلای ما،اون هایی که اصلا توی این خط ها نیستن رو هم تشویق به انجام کارهایی میکنید که اصلا فکرش هم یه زمانی براشون خجالت آور بود!*グーミン* のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字همه ی این ها رو گفتم که بدونید نسل ما گودزیلاها خیلی حرف ها برای گفتن داره،ما خیلی مشکلات خطرناک تر و بیشتری نسبت به شما داریم.ما توی جامعه ای خطرناک تر از جامعه ی شما داریم بزرگ میشیم،ما آینده های این کشور هستیم ولی شما دارید به جای تشویق ما به کارهای خوب و دادن امکانات به ما برای پیشرفت،ما رو تحقیر و مسخره میکنید.آره ما گودزیلاییم!چند سال دیگه که شما پیر شدین یه مشت گودزیلا از شما مراقبت میکنن وکشورتون رو در دست میگیرن....グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
   
 نوشته:کیاناپرویزی
     لطفا منتشرکنید دوستان
]]>
اخبار و سوپرایز 2018-03-20T10:08:25+01:00 2018-03-20T10:08:25+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/592 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ سیلوم دخی هاخوبین؟؟؟منکه خوبم.اومدم اخبارو به عرضتون برسونماول از همه وب ب طور کامل به روزرسانی شددوم از همه تولد عشقتون نزدیکه همین جمعه س.تولد آنا هم که 10 فروردینه.سوم از همه مرگ بر مدرسه(خوش حالم از شرش تا دو هفته راحتم)چهارم از همه رمانو با اجازه تون گذاشتم برین بخونین و نظر بدینو حالشو ببرینو پنجم اینکه ما یا همین جمعه یا یکشنبه هفته دیه میریم مسافرت البته نت گوشی میگیرمو همراهتون هسم^^حالا سوپرایزبا اجازه تون مجموعه وب های ارورا رو تاسیس کردممث ی نوع پروژه میمونه واس خودش.که شام
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سیلوم دخی هاグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字خوبین؟؟؟منکه خوبم.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字اومدم اخبارو به عرضتون برسونمグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字اول از همه وب ب طور کامل به روزرسانی شدグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字دوم از همه تولد عشقتون نزدیکه همین جمعه س.تولد آنا هم که 10 فروردینه.整理 のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字سوم از همه مرگ بر مدرسه(خوش حالم از شرش تا دو هفته راحتم)整理 のデコメ絵文字

*グーミン* のデコメ絵文字چهارم از همه رمانو با اجازه تون گذاشتم برین بخونین و نظر بدینو حالشو ببرین*グーミン* のデコメ絵文字

*グーミン* のデコメ絵文字و پنجم اینکه ما یا همین جمعه یا یکشنبه هفته دیه میریم مسافرت البته نت گوشی میگیرمو همراهتون هسم^^*グーミン* のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字حالا سوپرایزグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

*グーミン* のデコメ絵文字با اجازه تون مجموعه وب های ارورا رو تاسیس کردم*グーミン* のデコメ絵文字

*グーミン* のデコメ絵文字مث ی نوع پروژه میمونه واس خودش.*グーミン* のデコメ絵文字

که شامل وب های:
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字عشق سیگاکویی
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字سفارشات ارورا
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字زنده شدن خون آشام بزرگ
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字schoo of girls
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字ever after high
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字برین ساعات در ترکیه
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字تیلور و دوستان


整理 のデコメ絵文字فعلا سه تا وبی که ب طور کامل ب روزرسانی شده و رأس این مجموعه قرار داره وب عشق سیگاکویی،سفارشات ارورا و زنده شدن خون آشام بزرگه.整理 のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字بقیه وب هارو در طول عید درست می کنم整理 のデコメ絵文字

グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字هدف اصلی ما:تبدیل شدن به معروف ترین و بهترین وب نت شدنه پس همینجا از کسایی که دلشون میخواد تو این کار به من کمک کنن و شامل این پروژه بشن میخوام که توی پست ثابت بهم خبر بدن تا توی هر وبی که خواستم نویسنده شون کنم البته ب جز عشق سیگاکویی که کلا نویسنده قبول نمیکنه چون هک زیاد شده.علاوه بر ابن ب چندتا تبلیغ کننده هم نیاز دارم(هرماه ۱۰۰۰ نظر بهش میدم ک میشه هفته ای ۲۵۰ البته اگه کارشودرست انجام بده)بازم برا این تو پست ثابت بهم خبر بدین.グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سوپرایز دومグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بنده در حال ساخت تیتراژ های رمان هستم خیلی داره اوجل میشه.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
]]>
پارت 23 رمان عشق سیگاکویی 2018-03-20T10:08:00+01:00 2018-03-20T10:08:00+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/591 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ سلام دخی ها.پارت 23 رمان عشق سیگاکویی رو گذاشتم.برین بخونین و حالشو ببرین و نظر فراموش نشه.


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سلام دخی ها.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字پارت 23 رمان عشق سیگاکویی رو گذاشتم.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字برین بخونین و حالشو ببرین و نظر فراموش نشه.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
]]>
بدون خستگی 2018-03-20T09:48:54+01:00 2018-03-20T09:48:54+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/590 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ من میتونم ساعت ها بدون اینکه از صدات خسته شم باهات حرف بزنم.خندت،لبخندت،فک نکنم که توَ بفهمی چقدر از دست دادنت میترسم.

من میتونم ساعت ها بدون اینکه از صدات خسته شم باهات حرف بزنم.

خندت،لبخندت،فک نکنم که توَ بفهمی چقدر از دست دادنت میترسم.
]]>
اولین... 2018-03-20T09:40:22+01:00 2018-03-20T09:40:22+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/589 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ آدما هیچ وقت اولین اتفاقاى زندگیشون رو یادشون نمیرهقبول دارى ؟هیچ كس عشق اولش رو یادش نمیرهاولین معلمشاولین بارى كه دست یك نفر رو عاشقانه گرفتاولین  بوسهاولین رفیقاولین قراراولین جدایىاولین ... اولین ... اولیناین اولینا تا آخرین روز زندگی باهاتن.حواست باشه كه چیو میخواى واسه خودت براى اولین بار خاطره كنى"اولین خاطره ها،تاریخ انقضاء ندارند"


きゃわわ! のデコメ絵文字آدما هیچ وقت اولین اتفاقاى زندگیشون رو یادشون نمیرهきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字قبول دارى ؟きゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字هیچ كس عشق اولش رو یادش نمیرهきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字اولین معلمشきゃわわ! のデコメ絵文字

きゃわわ! のデコメ絵文字اولین بارى كه دست یك نفر رو عاشقانه گرفتきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字اولین  بوسهきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字اولین رفیقきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字اولین قرارきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字اولین جدایىきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字اولین ... اولین ... اولینきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字این اولینا تا آخرین روز زندگی باهاتن.きゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字حواست باشه كه چیو میخواى واسه خودت براى اولین بار خاطره كنىきゃわわ! のデコメ絵文字
きゃわわ! のデコメ絵文字"اولین خاطره ها،تاریخ انقضاء ندارند"きゃわわ! のデコメ絵文字
]]>
رویای شیرین بچگی 2018-03-20T09:21:18+01:00 2018-03-20T09:21:18+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/588 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ بچه تر که بودم فک میکردم همه رو میشه با حرف زدن و توضیح واقعیت قانع کرد!ادما که بچن رویاهای شیرینی دارن معمولا
整理 のデコメ絵文字بچه تر که بودم فک میکردم همه رو میشه با整理 のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 حرف زدن و توضیح واقعیت قانع کرد!グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字ادما که بچن رویاهای شیرینی دارن معمولاグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
]]>
پنجشنبه آخر سال 2018-03-15T14:01:59+01:00 2018-03-15T14:01:59+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/585 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ [×‏پنجشنبه آخر ساله جا داره یادی کنیم×]√ از اونایی که قرار بود تا آخر عمر √#باهامون‌باشن# و الان معلوم نیست† کدوم قبرستونی تشریف دارن.†
[×‏پنجشنبه آخر ساله جا داره یادی کنیم×]

√ از اونایی که قرار بود تا آخر عمر √

#باهامون‌باشن# و الان معلوم نیست

† کدوم قبرستونی تشریف دارن.†

]]>
پستی پر از اندوه و خوشی 2017-09-28T18:45:57+01:00 2017-09-28T18:45:57+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/582 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ #خبر  #بازگشت  #عشق  #وبهای گرلز?What are you doingشطورین؟؟؟ ”به خودت نگیر باو بهت نگفتم تو شتری ، شطوری بر وزن چطوریه '-' “خوبین؟؟؟چی کارا می کنین؟؟؟بی ما خوش میگذره؟؟؟از اول مهر تا الان اصلا پست نذاشتم. میشه حدود ۵ ماه.البته بماند تو تابستون هم فعالیت چندان خوبی نداشتم.حالا بگذریم، مهم اینکه اومدم.♥_♥آقا با اجازه تون اومدم اخبار رو به اطلاع شما حضار گرامی برسونم.#_#‌اول از همه اینکه بنده دیگ با اجازه تون رفتم دبیرستان،رشته تجربی+_+ مدرسه مونم که اسمش طوبی س. با ا
#خبر  #بازگشت  #عشق  #وب

های گرلز

?What are you doing

شطورین؟؟؟ ”به خودت نگیر باو بهت نگفتم تو شتری ، شطوری بر وزن چطوریه '-' “خوبین؟؟؟چی کارا می کنین؟؟؟بی ما خوش میگذره؟؟؟از اول مهر تا الان اصلا پست نذاشتم. میشه حدود ۵ ماه.البته بماند تو تابستون هم فعالیت چندان خوبی نداشتم.حالا بگذریم، مهم اینکه اومدم.♥_♥آقا با اجازه تون اومدم اخبار رو به اطلاع شما حضار گرامی برسونم.#_#‌
اول از همه اینکه بنده دیگ با اجازه تون رفتم دبیرستان،رشته تجربی+_+ مدرسه مونم که اسمش طوبی س. با اجازه تون کلی دوست پیداییدم. چندتا از دوستای مدرسه قبلیمم اینجا پیشم تشیف دارن. مدرسه مونو می دوستم. ازش خوشم اومده. بودن دوستام پیشم که این دوست داشتنو بیشتر کرده. اولین و بهترین و صمیمی ترین دوستم اسمش فاطیماس."به خدمتتون برسونم که با هم رِلـــ∞ــــ زدیم@_@بچه هم داریم-_- البته باید اعتراف کنم که هر دومون کِــــــرم داریم اونم از نوع گنده‌ش.چ جورم.اون منو گاز میگیره من اونو.'-'بعدم عین خولا ب هم نگا می کنیم بعد همو بغل می کنیم،بوس می کنیم،بعدشم کلی بهم فحش میدیم که آخ دستم درد میکنه.×_×گفتم که خولیم.خخخ حالا رل زدیم برا هم کادو ولنتاین هم گرفدیم.عکس کادومو تو پست بعدی میذارم.جاتون خالی با هم رفتیم بیرون خیلی خوش گذشتـــــ^_^ وااااای دوست دوران دبستانمم تو این مدرسه‌س.تازه هم رشته‌ای هم هستیم،همکلاسی هم هستیم.البته بغل دستی هم بودیمـــــ.حالا چرا بودیم؟!چون غول قشنگ من(فاطیما) اومد دوستم هدی رو پرت کرد اون ور خودش نشست پیشم،شد بغل دستیم."هر چی باشه رِلـ∞ـمه=_="و هزار تا دوست دیگه که یکی‌شون مامانم شده(کیمیا) یکی‌شون بابام(مریم)
یکی‌شون دومادم شده(عرفانی پور که من عرفان صداش می کنم)
باران یا فائزه(فازی) هم که رقیب درسی و...
تازه تو مدرسه ی گروه هندبال تشکیل دادیم من و فاطی(فاطیما) هم تیم مقابل رو با آسفالت یکی می کنیم.•_•کلاسمــــــون خیلی بزرگه. بچه هامونم همه از دم پایه. همه باهم موبایل می بریم مدرسه کلی عکس می‌گیریم.نمره معدل اولمم شد ۱۹/۴۰.عاااااالی شدم.*-*"دارم ب خودم امیدواری میدم پ ذوقمو کووووور نکن تا کووووورت نکردم" اول سال هم با اجازه تون رفتیم اردو پارک بانوان منم اونجا پام دوبار پشت سر هم پیچ خورد~_~اینقدر درد داشت که نگو.دیگه فاطی کم مونده بود منو بغل کنه این ور و اون ور ببره اونجا. ولی خلاصه برام ویلچر اوردن.البته از اونجایی که ماخیلی کِرم داریم من و فاطی کم مونده بود سقوط آزاد کنیم.×_×خدا رحم کرد'-' بعدشم اومدم خونه رفتیم پامو گچ گرفتیم.نمد فاز دکتره چی بود ک گف پاتو گچ بگیر.»_« خر بود فک کنم.

یکمم بریم سراغ وب-_-
قالب چطورشدع؟!خودم درستیدمش
ست کل وبو به‌زودی عوض می‌کنم
جواب نظراتتونم میدم
جواب پیام نگار رو هم میدم
جواب صندوق پیام هم میدم
قسمت جدید رمانم میذارم
پست جدیدم میذارم

رااااااستیــــــــــ
کانال رسمی تل و اینستامون زده شد.

کانال تل1:seigakuelovers@

کانال تل۲:Deramm_life@

اینستا:miss_ororaw@

آیدی تلم:Sogiii81@
]]>
پارت۲۲رمان عشق سیگاکویی 2017-09-28T17:52:18+01:00 2017-09-28T17:52:18+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/581 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ پارت۲۲رمان عشق سیگاکوییبه اسم=امیدی دوبارهقسمت جدید رمانو براتون گذاشتم.تعداد نظرات این قسمت:بالای 20 نظربریــــن ادامهــــ
نتیجه تصویری برای عکس انیمه ای دخترونه جدید

整理 のデコメ絵文字پارت۲۲رمان عشق سیگاکویی整理 のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字به اسم=امیدی دوبارهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字قسمت جدید رمانو براتون گذاشتم.グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

*グーミン* のデコメ絵文字تعداد نظرات این قسمت:بالای 20 نظر*グーミン* のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字بریــــن ادامهــــグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


]]>
بذار بگذره 2017-09-28T09:54:43+01:00 2017-09-28T09:54:43+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/580 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ Let the time goTime is the best remedy for our painsبزار زمان بگذره...اون بهترین درمان واسه دردامونه :)

(タイトルなし) のデコメ絵文字Let the time go(タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字Time is the best remedy for our pains(タイトルなし) のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字بزار زمان بگذره...顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字اون بهترین درمان واسه دردامونه :)顔文字 のデコメ絵文字
]]>
اسکرین شات 2017-09-22T08:29:44+01:00 2017-09-22T08:29:44+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/579 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ نصف حجم گوشیم...اسکرین شات به عنوان مدرکه

نصف حجم گوشیم...

اسکرین شات به عنوان مدرکه
]]>
مطلب طنز*5* 2017-09-22T08:18:34+01:00 2017-09-22T08:18:34+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/578 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ 31شهریور ۹۶ چه روزیه؟!هم غروب جمعستهم اخرین روز تابستونههم اول محرمههم فرداش اوله مهرِهم فرداش شنبسمن دیگه حرفی ندارم/:
تصویر مرتبط

パンダ のデコメ絵文字31شهریور ۹۶ چه روزیه؟!パンダ のデコメ絵文字

パンダ のデコメ絵文字هم غروب جمعستパンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字هم اخرین روز تابستونهパンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字هم اول محرمهパンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字هم فرداش اوله مهرِパンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字هم فرداش شنبسパンダ のデコメ絵文字

パンダ のデコメ絵文字من دیگه حرفی ندارم/:パンダ のデコメ絵文字
]]>
مطلب طنز*4* 2017-09-22T08:11:34+01:00 2017-09-22T08:11:34+01:00 tag:http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/577 ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ نوشته:"مهم نیست اگه ۲۰ نفر بهش مسج بدن مهم اینه اول مسج تو رو می‌خونه" خیانت انقدر زیاد و عادی شدهملت به اول صف بودن قانع شدن :///
تصویر مرتبط
パンダ のデコメ絵文字نوشته:パンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字"مهم نیست اگه ۲۰ نفر بهش مسج بدنパンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字مهم اینه اول مسج تو رو می‌خونه"パンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字 خیانت انقدر زیاد و عادی شدهパンダ のデコメ絵文字
パンダ のデコメ絵文字ملت به اول صف بودن قانع شدن :///パンダ のデコメ絵文字
]]>