عشق سیگاکویی ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ ‡♥‡‡♥‡ http://seigakuelovers.mihanblog.com 2018-04-25T18:25:14+01:00 text/html 2018-03-20T10:53:42+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო مهمـــــــــــ http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/593 <font size="5"> </font><div align="center"><div><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670864/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">چند وقتیه که خیلی جاها میشنویم دهه هشتادی ها رو با القابی مثل گودزیلا صدا میزنن،برامون آهنگ هم ساختن و بهمون برچسب پررویی زدن.</font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670864/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><font size="5"><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670864/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">میگن ما بیشتر از سنمون میدونیم و زیادی کنجکاویم.من اینو قبول دارم،نسل من خیلی زود داره پیشرفت میکنه،خیلی سریع یاد میگیره و دوست داره چیزای جدید رو امتحان کنه.</font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670864/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749982/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">شما هم یه زمانی مثل ما بودین.دوره ی نوجوانی خصوصیتش همینه.ما تازه از سن کودکی خارج شدیم.الان نه بچه ایم نه بزرگ،نه دوست داریم عروسک بازی کنیم نه دلمون میخواد مثل آدم های بزرگ،جدی رفتار کنیم و دنبال مسائل سیاسی و اقتصادی باشیم.ما نوجوان های دهه هشتاد تازه داریم خود واقعیمونو کشف میکنیم،داریم تلاش میکنیم بفهمیم کی هستیم و جایگاهمون رو توی جامعه پیدا کنیم.</font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749982/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"><br><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><font face="Mihan-Iransans" size="5">میگین ما پرروایم؟آره ما پرروایم!تقصیر ما نیست،ما دوست نداریم کسی ازمون ایراد بگیره،خوشمون نمیاد ما رو تحقیر کنن.</font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><font size="5"><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">وقتی میبینیم توی یه جمعی همه ما رو مسخره یا تحقیر میکنن باید از خودمون دفاع کنیم؛سن ما طوریه که دوست داریم خودمون رو یه طوری توی جمع جا کنیم و نشون بدیم که دیگه بچه نیستیم!</font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430822/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">خود شما دهه هفتاد یا شصتی ها هم این دوران رو گذروندین فقط فرق بزرگ ما با شما شرایطیه که توش بزرگ شدیم.</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430822/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"><br><br><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp;&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430823/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">&nbsp; میگین نسل سوخته این؟!اگه نسل شما نسل سوختست نسل با منسل طلاقه،نسل جدایی و تنهاییه!</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430823/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"><br><br><br><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430823/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">شما که هم سن ما بودید از سر صبح توی کوچه با هم سن و سالاتون بازی میکردید و آخر شب با لباس های گِلی و خاکی بر میگشتین اما نسل ما این خوشی ها رو تجربه نکرد؛چرا؟به خاطر بعضی از هم نسل های شما که برای ما امنیت نذاشتن و باعث شدن ما توی کنج خونه با چیزای دیگه ای سرگرم بشیم.</font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430823/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><font size="5"><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430816/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">نسل ما نسلیه که توی تنهایی بزرگ شد؛شما دختر بچه ای که همبازی نداره و مجبوره از شدت تنهایی برای خودش خواهر خیالی درست کنه رو هیچ وقت درک نمیکنید چون شما همیشه دورتون شلوغ بوده.متاسفانه خیلی از هم نسل های من دیدن جدایی والدینشون رو تجربه کردن،اینکه دعوا و جر و بحث پدر و مادرت رو ببینی خیلی غم انگیزه.</font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430816/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430816/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">شما درک نمیکنید ندیدن حتی یک بار خنده ی پدر و مادرت با هم چه حسی داره؛چقدر توی روحیت اثر میذاره و چقدر تنهاتر میشی.تو اینو درک نمیکنی چون نسل سوخته ای.آره شاید فکرش رو هم نکرده بودی که چقدر متولد دهه هشتاد بودن سخته،اما ما با تمام این مشکلات و تنهایی هامون بازم داریم پیشرفت میکنیم،خیلی قدرت یادگیریمون بهتر از شماست.</font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430816/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430819/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">یادمه وقتی در مورد وبلاگم توی صفحه ی اینستاگرام مطلب نوشتم یکی از هم نسلای شما گفت من تازه 18 سالم بود که سایت گوگل رو باز کردم! </font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430819/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430819/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">ولی من وهم نسلای من از </font><font face="Mihan-Iransans">همون بچگی جای خالی همبازی واقعی رو با وبلاگ یا دوستای مجازی پر کردیم.نمیتونید اینو درک کنید چون شما نسل سوخته اید!</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430819/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538831/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">برای ما آهنگ میسازید،ما رو مسخره میکنید و فکر میکنید کار درستی انجام میدید.البته بعضی از حرفاتون هم درسته،خیلی از هم نسلای من به خاطر کمبود هاشون به سمت دوست دختر یا دوست پسر کشیده شدن و سعی کردن جای خالی محبت پدر و مادرشون رو با این چیزها پر کنن.</font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538831/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><font size="5"><br><font face="Mihan-Iransans"><br><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp;&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670864/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">&nbsp; ولی اشتباه شما چیه؟شما با منتشر کردن این آهنگ ها که فقط مربوط میشه به درصد خیلی کمی از هم نسلای ما،اون هایی که اصلا توی این خط ها نیستن رو هم تشویق به انجام کارهایی میکنید که اصلا فکرش هم یه زمانی براشون خجالت آور بود!</font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670864/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><font size="5"><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430799/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">همه ی این ها رو گفتم که بدونید نسل ما گودزیلاها خیلی حرف ها برای گفتن داره،ما خیلی مشکلات خطرناک تر و بیشتری نسبت به شما داریم.ما توی جامعه ای خطرناک تر از جامعه ی شما داریم بزرگ میشیم،ما آینده های این کشور هستیم ولی شما دارید به جای تشویق ما به کارهای خوب و دادن امکانات به ما برای پیشرفت،ما رو تحقیر و مسخره میکنید.آره ما گودزیلاییم!چند سال دیگه که شما پیر شدین یه مشت گودزیلا از شما مراقبت میکنن وکشورتون رو در دست میگیرن....</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430799/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp; &nbsp; <br>&nbsp;نوشته:کیاناپرویزی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp;لطفا منتشرکنید دوستان</font></div></div><font size="5"> </font> text/html 2018-03-20T10:08:25+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო اخبار و سوپرایز http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/592 <font size="5"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430799/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">سیلوم دخی ها</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430799/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430796/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字">خوبین؟؟؟منکه خوبم.</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430796/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430822/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">اومدم اخبارو به عرضتون برسونم</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430822/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430822/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">اول از همه وب ب طور کامل به روزرسانی شد</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430822/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">دوم از همه تولد عشقتون نزدیکه همین جمعه س.تولد آنا هم که 10 فروردینه.</font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">سوم از همه مرگ بر مدرسه(خوش حالم از شرش تا دو هفته راحتم)</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">چهارم از همه رمانو با اجازه تون گذاشتم برین بخونین و نظر بدینو حالشو ببرین</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">و پنجم اینکه ما یا همین جمعه یا یکشنبه هفته دیه میریم مسافرت البته نت گوشی میگیرمو همراهتون هسم^^</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670859/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430793/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字">حالا سوپرایز</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430793/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670858/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">با اجازه تون مجموعه وب های ارورا رو تاسیس کردم</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670858/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670858/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">مث ی نوع پروژه میمونه واس خودش.</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670858/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5">که شامل وب های:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538830/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">عشق سیگاکویی<br></font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538830/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">سفارشات ارورا<br></font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538830/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">زنده شدن خون آشام بزرگ<br></font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538830/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">schoo of girl</font><font face="Mihan-Iransans" size="5">s</font><font size="5"><br><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538830/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">ever after high</font><br><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538830/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">برین ساعات در ترکیه<br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538830/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">تیلور و دوستان<br><br><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749864/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">فعلا سه تا وبی که ب طور کامل ب روزرسانی شده و رأس این مجموعه قرار داره وب عشق سیگاکویی،سفارشات ارورا و زنده شدن خون آشام بزرگه.</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749864/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749864/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">بقیه وب هارو در طول عید درست می کنم</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749864/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538827/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字">هدف اصلی ما:تبدیل شدن به معروف ترین و بهترین وب نت شدنه پس همینجا از کسایی که دلشون میخواد تو این کار به من کمک کنن و شامل این پروژه بشن میخوام که توی پست ثابت بهم خبر بدن تا توی هر وبی که خواستم نویسنده شون کنم البته ب جز عشق سیگاکویی که کلا نویسنده قبول نمیکنه چون هک زیاد شده.علاوه بر ابن ب چندتا تبلیغ کننده هم نیاز دارم(هرماه ۱۰۰۰ نظر بهش میدم ک میشه هفته ای ۲۵۰ البته اگه کارشودرست انجام بده)بازم برا این تو پست ثابت بهم خبر بدین.</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_538827/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%96%B0%E7%9D%80%E3%81%A7%E3%81%99%21%28b%5E%E3%83%BC%C2%B0%29%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%919_m.gif" alt="グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_597637/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">سوپرایز دوم</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_597637/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430816/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">بنده در حال ساخت تیتراژ های رمان هستم خیلی داره اوجل میشه.</font><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430816/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font></div><font size="5"> </font> text/html 2018-03-20T10:08:00+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო پارت 23 رمان عشق سیگاکویی http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/591 <font size="5"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://uupload.ir/files/cu7t_photo_2018-03-20_20-39-46.jpg" alt="" width="323" vspace="0" border="0" hspace="0" height="575" align="bottom"><br><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430829/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">سلام دخی ها.</font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430829/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><font size="5"><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430829/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">پارت 23 رمان عشق سیگاکویی رو گذاشتم.</font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430829/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></font><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430829/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">برین بخونین و حالشو ببرین و نظر فراموش نشه.</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430829/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="5"> </font><font size="5"> </font> text/html 2018-03-20T09:48:54+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო بدون خستگی http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/590 <font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://uupload.ir/files/rgp8_429915789_178852.jpg" alt="" width="454" vspace="0" border="0" hspace="0" height="455" align="bottom"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_761057/__utf-8_B_44KG44KL44G144KP___m.gif" style="font-size: 9pt;">من میتونم ساعت ها بدون اینکه از صدات خسته شم باهات حرف بزنم.</font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_761057/__utf-8_B_44KG44KL44G144KP___m.gif" style="font-size: 9pt;"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_761057/__utf-8_B_44KG44KL44G144KP___m.gif" style="font-size: 9pt;">خندت،لبخندت،فک نکنم که توَ بفهمی چقدر از دست دادنت میترسم.</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_761057/__utf-8_B_44KG44KL44G144KP___m.gif" style="font-size: 9pt;"></div><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font> text/html 2018-03-20T09:40:22+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო اولین... http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/589 <font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://uupload.ir/files/toqs_803721758_93745.jpg" alt="" width="458" vspace="0" border="0" hspace="0" height="547" align="bottom"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">آدما هیچ وقت اولین اتفاقاى زندگیشون رو یادشون نمیره</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">قبول دارى ؟</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">هیچ كس عشق اولش رو یادش نمیره</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">اولین معلمش</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">اولین بارى كه دست یك نفر رو عاشقانه گرفت</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">اولین&nbsp; بوسه</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">اولین رفیق</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">اولین قرار</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">اولین جدایى</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">اولین ... اولین ... اولین</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">این اولینا تا آخرین روز زندگی باهاتن.</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">حواست باشه كه چیو میخواى واسه خودت براى اولین بار خاطره كنى</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; ">"اولین خاطره ها،تاریخ انقضاء ندارند"</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053h6_748585/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%82%8F%EF%BC%81_m.GIF" alt="きゃわわ! のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt; "></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font> text/html 2018-03-20T09:21:18+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო رویای شیرین بچگی http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/588 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://uupload.ir/files/76jt_429919238_171625.jpg" alt="" width="479" vspace="0" border="0" hspace="0" height="432" align="bottom"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">بچه تر که بودم فک میکردم همه رو میشه با</font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"><br><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430789/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字"> حرف زدن و توضیح واقعیت قانع کرد!</font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430789/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字"><br><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430825/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">ادما که بچن رویاهای شیرینی دارن معمولا</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430825/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div> text/html 2018-03-15T14:01:59+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო پنجشنبه آخر سال http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/585 <font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">[×‏پنجشنبه آخر ساله جا داره یادی کنیم×]</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">√ از اونایی که قرار بود تا آخر عمر √</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">#باهامون‌باشن# و الان معلوم نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">† کدوم قبرستونی تشریف دارن.†</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font> text/html 2017-09-28T18:45:57+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო پستی پر از اندوه و خوشی http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/582 <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://uupload.ir/files/g9l2_img_20180129_211022.jpg" alt="" align="bottom" width="494" vspace="0" border="0" hspace="0" height="615"></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">#خبر&nbsp; #بازگشت&nbsp; #عشق&nbsp; #وب</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">های گرلز</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5">?What are you doing</font></font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><br></span></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">شطورین؟؟؟ ”به خودت نگیر باو بهت نگفتم تو شتری ، شطوری بر وزن چطوریه '-' “خوبین؟؟؟چی کارا می کنین؟؟؟بی ما خوش میگذره؟؟؟از اول مهر تا الان اصلا پست نذاشتم. میشه حدود ۵ ماه.البته بماند تو تابستون هم فعالیت چندان خوبی نداشتم.حالا بگذریم، مهم اینکه اومدم.♥_♥آقا با اجازه تون اومدم اخبار رو به اطلاع شما حضار گرامی برسونم.#_#‌</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">اول از همه اینکه بنده دیگ با اجازه تون رفتم دبیرستان،رشته تجربی+_+ مدرسه مونم که اسمش طوبی س. با اجازه تون کلی دوست پیداییدم. چندتا از دوستای مدرسه قبلیمم اینجا پیشم تشیف دارن. مدرسه مونو می دوستم. ازش خوشم اومده. بودن دوستام پیشم که این دوست داشتنو بیشتر کرده. اولین و بهترین و صمیمی ترین دوستم اسمش فاطیماس."به خدمتتون برسونم که با هم رِلـــ∞ــــ زدیم@_@بچه هم داریم-_- البته باید اعتراف کنم که هر دومون کِــــــرم داریم اونم از نوع گنده‌ش.چ جورم.اون منو گاز میگیره من اونو.'-'بعدم عین خولا ب هم نگا می کنیم بعد همو بغل می کنیم،بوس می کنیم،بعدشم کلی بهم فحش میدیم که آخ دستم درد میکنه.×_×گفتم که خولیم.خخخ حالا رل زدیم برا هم کادو ولنتاین هم گرفدیم.عکس کادومو تو پست بعدی میذارم.جاتون خالی با هم رفتیم بیرون خیلی خوش گذشتـــــ^_^ وااااای دوست دوران دبستانمم تو این مدرسه‌س.تازه هم رشته‌ای هم هستیم،همکلاسی هم هستیم.البته بغل دستی هم بودیمـــــ.حالا چرا بودیم؟!چون غول قشنگ من(فاطیما) اومد دوستم هدی رو پرت کرد اون ور خودش نشست پیشم،شد بغل دستیم."هر چی باشه رِلـ∞ـمه=_="و هزار تا دوست دیگه که</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;یکی‌شون مامانم شده(کیمیا) یکی‌شون بابام(مریم)</span></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">یکی‌شون دومادم شده(عرفانی پور که من عرفان صداش می کنم)</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">باران یا فائزه(فازی) هم که رقیب درسی و...</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تازه تو مدرسه ی گروه هندبال تشکیل دادیم من و فاطی(فاطیما) هم تیم مقابل رو با آسفالت یکی می کنیم.•_•کلاسمــــــون خیلی بزرگه. بچه هامونم همه از دم پایه. همه باهم موبایل می بریم مدرسه کلی عکس می‌گیریم.نمره معدل اولمم شد ۱۹/۴۰.عاااااالی شدم.*-*"دارم ب خودم امیدواری میدم پ ذوقمو کووووور نکن تا کووووورت نکردم" اول سال هم با اجازه تون رفتیم اردو پارک بانوان منم اونجا پام دوبار پشت سر هم پیچ خورد~_~اینقدر درد داشت که نگو.دیگه فاطی کم مونده بود منو بغل کنه این ور و اون ور ببره اونجا. ولی خلاصه برام ویلچر اوردن.البته از اونجایی که ماخیلی کِرم داریم من و فاطی کم مونده بود سقوط آزاد کنیم.×_×خدا رحم کرد'-' بعدشم اومدم خونه رفتیم پامو گچ گرفتیم.نمد فاز دکتره چی بود ک گف پاتو گچ بگیر.»_« خر بود فک کنم.</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">یکمم بریم سراغ وب-_-</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">قالب چطورشدع؟!خودم درستیدمش</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ست کل وبو به‌زودی عوض می‌کنم</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">جواب نظراتتونم میدم</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">جواب پیام نگار رو هم میدم</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">جواب صندوق پیام هم میدم</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">قسمت جدید رمانم میذارم</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">پست جدیدم میذارم</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">رااااااستیــــــــــ</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">کانال رسمی تل و اینستامون زده شد.</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">کانال تل1:seigakuelovers@</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">کانال تل۲:</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">Deramm_life@</span></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">اینستا:miss_ororaw@</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">آیدی تلم:Sogiii81@</font></div> text/html 2017-09-28T17:52:18+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო پارت۲۲رمان عشق سیگاکویی http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/581 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img class="irc_mi" src="http://bayanbox.ir/view/7849067866155369264/photo-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B4-%DB%B0%DB%B3-%DB%B3%DB%B6.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس انیمه ای دخترونه جدید" style="margin-top: 0px;" height="393" width="393"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">پارت۲</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-Iransans" size="4">۲</font></font>رمان عشق سیگاکویی</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749958/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="整理 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_597635/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">به اسم=امیدی دوباره</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_597635/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_597637/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">قسمت جدید رمانو براتون گذاشتم.</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_597637/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670854/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字">تعداد نظرات این قسمت:بالای 20 نظر</font><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670854/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430796/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字">بریــــن ادامهــــ</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430796/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-09-28T09:54:43+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო بذار بگذره http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/580 <font size="5"> </font><div style="text-align: center;"><div><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/6sz_421201712_146870.jpg" alt="" height="540" border="0" align="bottom" width="360" vspace="0" hspace="0"></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05558_762506/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">Let the time go</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05558_762506/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05558_762506/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">Time is the best remedy for our pains</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05558_762506/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/044o6_319964/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔文字 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">بزار زمان بگذره...</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/044o6_319964/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔文字 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/044o6_319964/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔文字 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;">اون بهترین درمان واسه دردامونه :)</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/044o6_319964/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔文字 のデコメ絵文字" style="font-size: 9pt;"></div></div><font size="5"> </font> text/html 2017-09-22T08:29:44+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო اسکرین شات http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/579 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://www.uupload.ir/files/3vv8_photo_2017-09-22_11-58-31.jpg" alt="" height="381" border="0" align="bottom" width="391" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4">نصف حجم گوشیم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4">اسکرین شات به عنوان مدرکه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font> text/html 2017-09-22T08:18:34+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო مطلب طنز*5* http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/578 <div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img class="irc_mut i7AbpERArwLw-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRlFNGBdiYPeNBWPJfivr9EKbc7AIBriXunQCuw0-LXROJQbDo" alt="تصویر مرتبط" width="334" height="334"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><font size="4" face="Mihan-Iransans">31</font><font size="4" face="Mihan-Iransans">شهریور ۹۶ چه روزیه؟!</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></font><br><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">هم غروب جمعست</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">هم اخرین روز تابستونه</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">هم اول محرمه</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">هم فرداش اوله مهرِ</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">هم فرداش شنبس</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">من دیگه حرفی ندارم/:</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759524/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-09-22T08:11:34+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო مطلب طنز*4* http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/577 <div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img class="irc_mi" src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0185/5092/products/persons-0057.png?v=1369543933" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" width="307" height="307"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">نوشته:</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">"مهم نیست اگه ۲۰ نفر بهش مسج بدن</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"> </font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">مهم اینه اول مسج تو رو می‌خونه"</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"> خیانت انقدر زیاد و عادی شده</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">ملت به اول صف بودن قانع شدن :///</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_759519/パンダ_m.gif" alt="パンダ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"><br></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-09-22T08:03:53+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო مطلب طنز*3* http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/574 <div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img class="irc_mi" src="http://1001download.com/wp-content/uploads/2016/10/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-9.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس های ایموجی" style="margin-top: 0px;" width="343" height="343"></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" style="border: medium none;" width="20" height="20" border="0">ولی خود تلگرام اگه زبون داشت</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"> </font></div></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">نصفتونو لو میداد طرف آنه نمیخونه</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"> </font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">تا میری هر چی از دهنت در میاد</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">بهش میگی&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Iransans">تیک میزنه</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">میگه بابا من آفم تلگرامم</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">میزنه آنلاین</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">آره داداچ منم خرم</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="font-family: Mihan-Iransans; border: none;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">شناسنامم زده انسان :|</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536916/%E3%81%B2%E3%81%92_m.GIF" alt="ひげ のデコメ絵文字" border="0" style="border: none;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">-____-</font></font><br></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-09-22T07:58:05+01:00 seigakuelovers.mihanblog.com ♚ღℳɨSs σrσraωღ ∞ ♚kσSɦaო مطلب طنز*2* http://seigakuelovers.mihanblog.com/post/573 <div align="center"><br><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/518PZsS8m9L.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" width="308" height="308"></div></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0">ما ایرانیا خودمونو دست کم میگیریم</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">وگرنه شما یه کنترل تلویزیون که باتریش ضعیفه رو ببر ژاپن.<br></font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_741843/%E3%82%9C%2A%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%81%E3%82%81%E3%81%8C%E3%81%AD%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字" style="border: none;" border="0"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">اگر هیچ کدوم عقلشون رسید بکوبنش به دسته مبل تا شارژ بشه<br></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font>